05 - 12 - 2020

Көглтин Даван үлдл зөөрәс

 

Моһа сарин 13-д думбр кергәрн делкәд туурсн, нерән мөнкрүлсн алдр билгтл Көглтин Даван һарсн өдр. Хальмг урн үгин литературин делгрлтд ик тәвцән орулсн төләднь, 2012-ч жиләс авн мана таӊгчд эн өдр - хальмг шүлгләнә  өдр болсмн. Эн өдрлә ирлцүлҗ кесг керг-үүл давулгдна.

Шүлгчин күндтә нернь мана университетла кезән-кезәнәс залһлдата.

 «…җил өдр ирвәс

 Җиврән улм батлҗ,

 Күнкл ухани күлгәр

 Күмни медрл уудулҗ,

 Хәәртә амулӊ нартд

 Хальмгиннь нер  дуудулҗ

 Иткҗ маниг угтсн

Иргчин холур нистхә!...», - гиҗ XX зун җилин далдгч жилд университет секлһнд шүлг нерәдҗ йөрәсмн. Дәкәд болхла хальмг литературин кафедрин түрүн һардач болҗ йовсмн, тегәдчн  бийиннь дегтрин цуглавр мана Ик сурһулин номин саӊгд герәслсмн болх гиҗ саннавидн. Аһу ик  хәәрлж үлдәсн зөөрнь  әрүнәр хадһлгдҗана. Библиотекин көдлмшчнр шулгчин  цуглаврин туск оютнрт күргҗ  медүлхәр  олн арһ  хәәцхәнәвидн. Келхт, шүлгләнә  өдрт Көглтин Давад  уурмуднь, бас бичәчнр болн шүлгчнр, белглсн  дегтрмүдәр  гәәхүл белдҗ саӊгиннь электронн  халхт багтавудн. Эн дегтрмүдт  үүрмүднь  бүлән үгән  бичҗ, яһҗ  Көглтин Даваг күндлҗ  йовсан  медүлҗәнә. Дәкәд болхла С. Михалковин, А. Дементьевин, А. Вознесенскийин, И. Андронниковин нань чигн нертә бичәчнрин һаран тәвснь үзҗ болхмн. Библиотекин көдлмшчнрт Давид Никитич  нерәдсн йөрәлин үгинь бас гәәхүлдән орулувидн.

Эн гәәхүл шүлгчин үлдл зөөр урдк кевәрн күчән геелго оютнрт церглҗәхинь медүлҗәнә.

С. Богаева, зав. ООМР НБ